Skip to content
Sadržaj

Zadaće


Svrha zadaća u školstvu je da učenici dodatno vježbaju i usavršavaju gradivo koje su naučili u školi. To im pomaže u usvajanju novih znanja, razvijanju vještina i pripremi za buduće ispite i životne situacije. Osim toga, zadaće također razvijaju discipline i navike učenja te pomažu učenicima da budu samostalni i odgovorni u svojim obavezama.


Da bi učenik došao do svojih zadaća, potrebno je, na navigaciji, pozicioniarti se na Zadaće. Način na koji se to radi je da se klikne mišom na slova na kojima piše Zadaće. Kada je taj tab selektiran, on je podcrtan crvenom bojom. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Odabir zadaća iz navigacije


Drugi način, na koji učenik može doći do zadaća je da na početnoj stranici klikne na plavi gumb Otvori zadaću!. Ta je opcija moguća jedino ako učenik ima zadaće koje su trenutno u tijeku.


Tasky

Odabir zadaća s početne stranice


Kada se dođe na zadaće, vidljivo je da postoje dvije vrste zadaća, a to su:

Na slici ispod prikazano je kako ta stranica izgleda. Isto tako, kada se dođe na zadaće, odmah su vidljive one zadaće koje su u tijeku, a to je u slučaju kada postoje zadaće koje su u tijeku. Nadalje, ako da bi korisnik znao na kojoj vrsti zadaće je, ona je označena crvenom bojom, a to je također vidljivo na slici ispod.


Tasky

Prikaz Moje zadaće

Zadaće u tijeku

Kao što je već spomento, da bi korisnik znao na kojoj vrsti zadaće je, vidi prema tome da je ta vrsta označena crvenom bojom. Na slici ispod, vidljvo je da se korisnik nalazi kod Zadaće u tijeku. Isto tako, napisan je predmet te je prikazan popis svih zadaća koje su trenutno u tijeku. Na slici je vidljivo da je trenutno jedna zadaća u tijeku i to iz predmeta Matematika.


Tasky

Prikaz zadaća u tijeku


Postoji mogućnost "otvaranja" zadaće klikom na zeleni gumb Otvori. Time se otvara novi prozor koji ima detaljniji opis same zadaće. Osim što je naveden predmet, opis i broj pokušaja za zadaću, unutar naračastog kvadrata napisano je ima li učenik supermoći, navedno je vrijeme i datum početka i završetka zadaće, te ukupno trajanje zadaće.


Tasky

Odabrana zadaća u tijeku


Također, postoji zeleni gumb na kojem piše Kreni s rješavanjem. Klikom na taj gumb, otvara se stranica za rješavnje zadaće.

Kada se otvori prozor za rješavanje zadaće, na sredini je prikazano vrijeme koje je preostalo za rješavanje. Isto tako, vidljiv je ukupan broj pitanja za zadaću. Svako pitanje ima svoj narančasti kvadratić. Ono pitanje na kojem se korisnik trenutno nalazi, uokvireno je crvenim okvirom. Ispod toga, nalazi se konkretno pitanje, a odgovor se upisuje unutar plavog prozora ispod pitanja. Ako učenik želi odustati od rješavanja zadaće, to može učiniti klikom na crveni gumb Odustani, a ako želi prijeći na sljedeće pitanje, tada mora kliknuti na zeleni gumb Sljedeće. Postoji i opcija da učenik klikne na zadatak na koji želi i to tako da klikne na kvadrat s brojem pitanja na koje se želi probaciti.


Tasky

Prikaz rješavanja zadaće


Nakon što je učenik završio sa svim zadacima, to jest, nakon što je rješio sve zadatke, otvara mu se prozor za predaju zadaće. Kod tog prozora ima prikazano vrijeme koje je ostalo za rješavanje zadaće te tablicu s brojem zadatka i statusom rješenja, odnosno ako učenik nije upisao rješenje, tada se taj zadatak crveni i kod stupca rješenje piše Nije upisano rješenje, a ako je učenik upisao rješenje tada se broj zadatka i rješenje zeleni te u stupcu rješenje piše Upisano je rješenje. To je vidljivo na slici ispod.

NAPOMENA

Stupac rješenje označva samo je li učenik upiso rješenje ili nije, a ne je li rješenje točno ili ne.

Ako je učenik zadovoljan s danim odgovorima, tada klikne na zeleni gumb Predaj sve i završi. Klikom na taj gumb, rješavanje domaće zadaće završava te se zadaća predaje. S druge strane, ako učenik nije zadvoljan svojim odgovorima ili želi nastaviti rješavati zadaću, tada mora pritisnuti crveni gumb Vrati se na pokušaj. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Predavanje zadaće


Prošle zadaće

Pojam Prošle zadaće odnosi se na sve one zadaće koje su prošle, odnosno kojima je istekao krajnji datum i vrijeme za mogućnost rješavanja. Prikazano na slici ispod. Isto tako se može primjetiti da je crvenom bojom označen odabir za prošle zadaće. Na slici je vidljivo da postoji, za svaku zadaću, opis zadaće, predmet za koji je kreirana, ostvareni broj bodova te od kad i do kad je ta zadaća bila otvorena.


Tasky

Prikaz prošlih zadaća


Postoji mogućnost filtriranja prošlih zadaća prema predmetu i to tako da se iz padajućeg izbornika odabere predmet za koji učenik želi vidjeti zadaće. Na slici ispod, prikazano je kako može odabrati predmet za koji će se zadaće prikazati.


Tasky

Prikaz odabira predmeta za filtiranje zadaća


Za svaku zadaću postoji mogućnost "otvaranja" iste tako da se klikne na zeleni gumb Otvori. Time učenik ima detaljan uvid u svoju zadaću. Može vidjeti koji su mu zadaci točni, a koji krivi. Nakon što odabere zadaću, učeniku se prikaže detaljniji opis te zadaće. Osim što su mu vidljivi predmet, opis zadaće, broj pokušaja i tako dalje, vidljivi su mu i ostvareni bodovi iz zadaće, je li iskristio/ostvario supermoći, koji je datum početka i završetke zadaće te koje je bilo trajnje zadaće. Klikom na zeleni gumb Pregled rješenja, učenik može vidjti koje je zadatke rješio točno, a koje krivo i to prema pokušajima. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Detaljan pregled odabrane prošle zadaće


Kao što je već spomenuto, učenik može pregledati zadaću prema pokušaju. Način na koji će to učiniti je da prvo odabere pokušaj iz padajućeg izbornika. Prikaz na slici ispod.


Tasky

Odabir pokušaja za pregled zadaće


Ako se odabere najbolji pokušaj, onda učenik vidi onaj pokušaj s kojim je ostvario najbolje rezultate. Nakon odabira pokušaja, ostvara se prikaz na kojem je vidljiv pokušaj o kojem se radi, koliko je bodova učenik ostvario, prikaz zadataka te koji su zadaci točni. Postoji prikaz zadataka u narančastim kvadratićima. Ako se pod brojem pitanja nalazi zeleni trokut, to znači da je dan točan odgovor na to pitanje, ako se nalazi crveni trokut, onda je odgovor na pitanje pogrešan. Taj pregled olakšava učeniku da odmah zna broj pitanja na koje je dao krivi odgvor. Isto tako, ispod toga, nalazi s popis svih pitanja. Uz svako pitanje ide naziv, opis, odgovor koji je unesen, da li je odgovor točan ili ne te broj ostvarenih bodova prema pitanju.


Tasky

Pregled zadaće


Ispod pregleda broja zadataka, nalaze se sami zadaci. Što se tiće pregleda zadataka, prikazan je redni broj, naziv pitanja, opis pitanja, dan odgovor na to pitanje uz koji, ako je na pitanje točno odgovoreno ide poruka zelenim slovima Odgovor je točan, a ako je na pitanje dan pogrešan odgovor ide poruka crvenim slovima Odgovor nije točan te je prikazano ono rješenje koje je točno. Uz sve to, sukladno s točnim ili netočnim odgovorom. dobiveni su bodovi za svako pitanje.


Tasky

Pregled zadataka zadaće